Phương pháp nuôi dạy trẻ tích cực : cả̂m nang hư...

Export this record

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version

Record title

Phương pháp nuôi dạy trẻ tích cực : cả̂m nang hướng dã̂n thực hành các nguyẽ̂n tá̆c nuôi dạy trẻ tích cực từ thời thơ á̂u / Laura Ling ; Rebecca Eanes ; Hò̂ng Phúc dịch.

Call numbers

VIE/649.1/LIN

Record identifier

74VKzLGj03xb

Phương pháp nuôi dạy trẻ tích cực : cả̂m nang hướng dã̂n thực hành các nguyẽ̂n tá̆c nuôi dạy trẻ tích cực từ thời thơ á̂u / Laura Ling ; Rebecca Eanes ; Hò̂ng Phúc dịch.

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKzLGj03xb

Phương pháp nuôi dạy trẻ tích cực : cả̂m nang hướng dã̂n thực hành các nguyẽ̂n tá̆c nuôi dạy trẻ tích cực từ thời thơ á̂u / Laura Ling ; Rebecca Eanes ; Hò̂ng Phúc dịch.

Full title

Phương pháp nuôi dạy trẻ tích cực : cả̂m nang hướng dã̂n thực hành các nguyẽ̂n tá̆c nuôi dạy trẻ tích cực từ thời thơ á̂u / Laura Ling ; Rebecca Eanes ; Hò̂ng Phúc dịch.

Publisher

Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Khoa học Xã hội, 2015.

Uniform title

Positive parenting in action. Vietnamese.

Call Numbers

VIE/649.1/LIN

Record Identifier

74VKzLGj03xb

Language

Vietnamese

English

(Language of original)

Formats

Physical Description

Contents

Content type

Media type

Carrier type

Publication information

Publisher

More information

ALTERNATIVE TITLES

Full title

AUTHORS, ARTISTS AND CONTRIBUTORS

NOTES

General note

Language note

Date Published

CONTEXTUAL INFORMATION

Date Copyright

Identifiers

PRIMARY IDENTIFIERS

Call Numbers

VIE/649.1/LIN

Record Identifier

74VKzLGj03xb

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKzLGj03xb

OTHER IDENTIFIERS

ISBN

DDC

MMS ID

How to access this item