Previous

456 results for

Calcium sulfoaluminate

Next
Previous

456 results for

Calcium sulfoaluminate

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, He ; Yu, Kequan ; Li, Victor C
  Publisher:Farmington Hills: American Concrete Institute
  Journal title:ACI materials journal, 2021, Vol.118 (6), p.39-48

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jeong, Yeonung ; Hargis, Craig W. ; Chun, Sung-Chul ; Moon, Juhyuk
  Publisher:Elsevier Ltd
  Journal title:Construction & building materials, 2018, Vol.166, p.712-722

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Jeong, Yeonung ; Hargis, Craig W ; Kang, Hyunuk ; Chun, Sung-Chul ; Moon, Juhyuk
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Materials, 2019, Vol.12 (7), p.1072

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Hailong ; Zhao, Jiuye ; Wang, Yu ; Yi, Nangai ; Cui, Chunyi
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2021, Vol.13 (4), p.2295

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Shoude ; Liu, Bo ; Zhao, Piqi ; Lu, Lingchao ; Cheng, Xin
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of thermal analysis and calorimetry, 2018, Vol.131 (3), p.2337-2343

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chaunsali, Piyush ; Ardeshirilajimi, Ardavan ; Mondal, Paramita
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Materials and structures, 2018, Vol.51 (5), p.1-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Junjie ; Li, Guoxin ; Yang, Xiaofeng ; Ren, Shuangqian ; Song, Zhanping
  Publisher:Elsevier Ltd
  Journal title:Construction & building materials, 2018, Vol.191, p.544-553

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Yongbo ; Qian, Jueshi ; Kang, Xiaojuan ; Yu, Jincheng ; Fan, Yingru ; Dang, Yudong ; Zhang, Wensheng ; Wang, Shoude
  Publisher:Reed Business Information, Inc. (US)
  Journal title:Construction & building materials, 2019, Vol.203, p.432

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:El-Didamony, H. ; A. Khalil, Kh ; A .Ahmed, I. ; Heikal, Mohamed
  Publisher:Elsevier Ltd
  Journal title:Construction & building materials, 2012, Vol.35, p.77-83

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Jeong, Yeonung ; Hargis, Craig W ; Chun, Sungchul ; Moon, Juhyuk
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Materials, 2017, Vol.10 (8), p.900

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Yangyang ; Chang, Jun ; Ji, Juan
  Publisher:Reed Business Information, Inc. (US)
  Journal title:Construction & building materials, 2018, Vol.167, p.587

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Borštnar, Maruša ; Lengauer, Christian L. ; Dolenec, Sabina
  Publisher:MDPI AG
  Journal title:Minerals (Basel), 2021, Vol.11 (3), p.297

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:de Bruyn, Kyle ; Bescher, Eric ; Ramseyer, Chris ; Hong, Seongwon ; Kang, Thomas H.-K.
  Publisher:Dordrecht: 한국콘크리트학회
  Journal title:International Journal of Concrete Structures and Materials, 11(1), pp.59-68

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ahmed, Ahmed Abdulhaq ; Trejo, David
  Publisher:Farmington Hills: American Concrete Institute
  Journal title:ACI materials journal, 2020, Vol.117 (1), p.71-83

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Khalil, Noura ; Aouad, Georges ; El Cheikh, Khadija ; Rémond, Sébastien
  Publisher:Elsevier Ltd
  Journal title:Construction & building materials, 2017, Vol.157, p.382-391

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:El-Didamony, H ; Khalil, Kh.A ; Ahmed, I.A ; Heikal, Mohamed
  Publisher:Reed Business Information, Inc. (US)
  Journal title:Construction & building materials, 2012, Vol.35, p.77

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:El-Alfi, E.A. ; Gado, R.A.
  Publisher:Elsevier Ltd
  Journal title:Construction & building materials, 2016, Vol.113, p.764-772

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mihelj, N. Frankovic ; Ukrainczyk, N ; Leakovic, S ; Sipusic, Juraj
  Publisher:Croatian Association of Chemical Engineers
  Journal title:Chemical and biochemical engineering quarterly, 2013, Vol.27 (2), p.219

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, S.W. ; Zhu, H.G. ; Li, Z.J. ; Chen, E. ; Shao, H.Y.
  Publisher:Elsevier Ltd
  Journal title:Construction & building materials, 2015, Vol.75, p.11-18

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ahmed, Ahmed Abdulhaq ; Trejo, David
  Journal title:ACI materials journal, 2020, Vol.117 (1)

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next