Previous

153 results for

Okamoto, Yasuyuki

Next
Previous

153 results for

Okamoto, Yasuyuki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hayashi, Asako ; Takahashi, Toshiyuki ; Ueda, Yasuhiro ; Sato, Yasuyuki ; Okamoto, Takayuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2021, Vol.36 (8), p.2319-2325

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mizuno, Reiko ; Fujimoto, Shinichi ; Okamoto, Yasuyuki
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:BMJ case reports, 2012, Vol.2012 (aug02 1), p.bcr2012006530-bcr2012006530

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Miyashita, Kazuyuki ; Yasuda, Tetsuyuki ; Kaneto, Hideaki ; Kuroda, Akio ; Kitamura, Tetsuhiro ; Otsuki, Michio ; Okamoto, Yasuyuki ; Hamada, Noboru ; Matsuhisa, Munehide ; Shimomura, Iichiro
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:Case reports in endocrinology, 2013, Vol.2013, p.512671-4

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Natsume, Makoto ; Shimura, Takaya ; Iwasaki, Hiroyasu ; Okuda, Yusuke ; Kitagawa, Mika ; Okamoto, Yasuyuki ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Cancer chemotherapy and pharmacology, 2019, Vol.83 (6), p.1037-1046

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanida, Satoshi ; Kataoka, Hiromi ; Kubota, Eiji ; Mori, Yoshinori ; Sasaki, Makoto ; Ogasawara, Naotaka ; Wada, Tsuneya ; Mizoshita, Tsutomu ; Shimura, Takaya ; Murakami, Kenji ; Mizushima, Takashi ; Hirata, Yoshikazu ; Okamoto, Yasuyuki ; Mabuchi, Motoshi ; Ebi, Masahide ; Tanaka, Mamoru ; Kamiya, Takeshi ; Takahashi, Satoru ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2009, Vol.14 (3), p.266-269

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mizoshita, Tsutomu ; Kataoka, Hiromi ; Kubota, Eiji ; Okamoto, Yasuyuki ; Shimura, Takaya ; Mori, Yoshinori ; Wada, Tsuneya ; Ogasawara, Naotaka ; Sasaki, Makoto ; Kamiya, Takeshi ; Joh, Takashi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2008, Vol.13 (4), p.373-376

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okamoto, Takayuki ; Sato, Yasuyuki ; Yamazaki, Takeshi ; Hayashi, Asako
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:European journal of pediatrics, 2014, Vol.173 (4), p.533-536

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okamoto, Yasuyuki ; Sawaki, Akira ; Ito, Seiji ; Nishida, Toshirou ; Takahashi, Tsuyoshi ; Toyota, Minoru ; Suzuki, Hiromu ; Shinomura, Yasuhisa ; Takeuchi, Ichiro ; Shinjo, Keiko ; An, Byonggu ; Ito, Hidemi ; Yamao, Kenji ; Fujii, Makiko ; Murakami, Hideki ; Osada, Hirotaka ; Kataoka, Hiromi ; Joh, Takashi ; Sekido, Yoshitaka ; Kondo, Yutaka
  Publisher:London: BMJ Publishing Group Ltd and British Society of Gastroenterology
  Journal title:Gut, 2012, Vol.61 (3), p.392-401

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:TAKATANI, Tsunenori ; MORITA, Keiko ; TAKAOKA, Naomi ; TATSUMI, Masatsuga ; OKUNO, Yorio ; MASUTANI, Takayuki ; MURAKAWA, Koichi ; FUKUI, Akihiro ; TSUKAGUCHI, Nobuhiko ; OKAMOTO, Yasuyuki
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Annals of clinical biochemistry, 2002, Vol.39 (5), p.531-533

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nagai, Daisuke ; Isobe, Naoki ; Inoue, Tatsushi ; Okamoto, Shusuke ; Maki, Yasuyuki ; Yamanobe, Takeshi
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Gels, 2022, Vol.8 (7), p.435

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kanemaki, Yoshihide ; Kurihara, Yasuyuki ; Okamoto, Kyoko ; Nakajima, Yasuo ; Fukuda, Mamoru ; Maeda, Ichiro ; Akiyama, Futoshi
  Publisher:Tokyo: Springer Nature B.V
  Journal title:Radiation medicine, 2007, Vol.25 (1), p.1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reports

  Author / Creator:Nakai, Tokiko ; Okamoto, Yasuyuki
  Journal title:International journal of hematology, 2019, Vol.110 (6), p.647-647
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hamada, Shiori ; Kato, Chie ; Takahashi, Toshiyuki ; Hayashi, Asako ; Ueda, Yasuhiro ; Sato, Yasuyuki ; Tonoki, Hidefumi ; Okamoto, Takayuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2020, Vol.35 (8), p.1425-1425

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hamada, Shiori ; Kato, Chie ; Takahashi, Toshiyuki ; Hayashi, Asako ; Ueda, Yasuhiro ; Sato, Yasuyuki ; Tonoki, Hidefumi ; Okamoto, Takayuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2020, Vol.35 (8), p.1427-1428

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newsletter articles

  Publisher:New Delhi: Pedia Content Solutions Pvt. Ltd
  Journal title:Global IP News. Metal & Mining Patent News, 2014
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morita, Keiko ; Kawamoto, Hiromi ; Takada, Honami ; Nakamura, Shinobu ; Ishii, Kazuyoshi ; Okamoto, Yasuyuki
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Annals of clinical biochemistry, 2006, Vol.43 (2), p.161-164

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takahashi, Toshiyuki ; Sato, Yasuyuki ; Yamazaki, Takeshi ; Hayashi, Asako ; Okamoto, Takayuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2017, Vol.32 (9), p.1519-1520

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takahashi, Toshiyuki ; Sato, Yasuyuki ; Yamazaki, Takeshi ; Hayashi, Asako ; Okamoto, Takayuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pediatric nephrology (Berlin, West), 2017, Vol.32 (9), p.1521-1523

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tajima, Shinya ; Kanemaki, Yoshihide ; Kurihara, Yasuyuki ; Okamoto, Kyoko ; Shimamoto, Hiroshi ; Okazaki, Hiroko ; Okuda, Itsuko ; Kawahara, Futoshi ; Nakajima, Yasuo ; Fukuda, Mamoru ; Maeda, Ichiro
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:Breast cancer (Tokyo, Japan), 2011, Vol.18 (4), p.319-323

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nishimura, Kazuhiko ; Hamashita, Kanako ; Okamoto, Yasuyuki ; Kawahara, Fumiya ; Ihara, Hideshi ; Kozaki, Shunji ; Ohnishi, Yoshihiro ; Yamasaki, Shinji
  Publisher:Lawrence, KS: American Society of Parasitologists
  Journal title:The Journal of parasitology, 2004, Vol.90 (4), p.740-745

  Peer Reviewed

  Online