Previous

54 results for

Yamawaki, Hideyuki

Next
Previous

54 results for

Yamawaki, Hideyuki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2019, Vol.20 (9), p.2340

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kanazawa, Hiroki ; Imoto, Keisuke ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2017, Vol.12 (2), p.e0173051-e0173051

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2018, Vol.19 (10), p.3031

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugiyama, Akira ; Ito, Rumi ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.12881-12881

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Atsunori ; Otani, Kosuke ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (21), p.11812

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Imoto, Keisuke ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2018, Vol.20 (1), p.62

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Otani, Kosuke ; Funada, Hiroshi ; Teranishi, Risa ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2022, Vol.23 (8), p.4228

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sugiyama, Akira ; Shimizu, Yurie ; Okada, Muneyoshi ; Otani, Kosuke ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (3), p.1004

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Otani, Kosuke ; Fujioka, Yusei ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2019, Vol.20 (19), p.4780

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sugiyama, Akira ; Hirano, Yuka ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2018, Vol.19 (3), p.741

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Umata, Koji ; Elbadawy, Mohamed ; Ohama, Takashi ; Yamawaki, Hideyuki ; Hazama, Shoichi ; Takenouchi, Hiroko ; Nakajima, Masao ; Tsunedomi, Ryouichi ; Suzuki, Nobuaki ; Nagano, Hiroaki ; Sato, Koichi ; Kaneda, Masahiro ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2018, Vol.19 (4), p.1098

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2020, Vol.21 (12), p.4560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2020, Vol.12 (4), p.777

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa, Amira ; Elbadawy, Mohamed ; Yamanaka, Megumi ; Goto, Yuta ; Hayashi, Kimika ; Mori, Takashi ; Uchide, Tsuyoshi ; Azakami, Daigo ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Yamashita, Risako ; Kobayashi, Mio ; Yamawaki, Hideyuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.9393-9393

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sugiyama, Akira ; Kaisho, Maina ; Okada, Muneyoshi ; Otani, Kosuke ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2020, Vol.21 (18), p.6797

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2018, Vol.10 (6), p.164

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa, Amira ; Elbadawy, Mohamed ; Yamawaki, Hideyuki ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cells (Basel, Switzerland), 2020, Vol.9 (1), p.235

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Omori, Ayaho ; Goshima, Makoto ; Kakuda, Chiharu ; Kodama, Tomoko ; Otani, Kosuke ; Okada, Muneyoshi ; Yamawaki, Hideyuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Pflügers Archiv, 2020, Vol.472 (3), p.335-342

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Usui, Tatsuya ; Sakurai, Masashi ; Nishikawa, Shimpei ; Umata, Koji ; Nemoto, Yuki ; Haraguchi, Tomoya ; Itamoto, Kazuhito ; Mizuno, Takuya ; Noguchi, Shunsuke ; Mori, Takashi ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Yamawaki, Hideyuki ; Ohama, Takashi ; Sato, Koichi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (12), p.2383-2392

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Kato, Yuki ; Saito, Nagisa ; Hayashi, Kimika ; Abugomaa, Amira ; Kobayashi, Mio ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Lim, Chang-Kweng ; Saijo, Masayuki ; Sasaki, Kazuaki ; Usui, Tatsuya ; Omatsu, Tsutomu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (19), p.10763

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next