Previous

364 results for

Yoshida, Kohei

Next
Previous

364 results for

Yoshida, Kohei

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morinaga, Kana ; Yoshida, Keitaro ; Takahashi, Kohei ; Nomura, Nobuhiko ; Toyofuku, Masanori
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2020, Vol.104 (6), p.2427-2433

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamaguchi, Munehiko ; Chan, Johnny C L ; Moon, Il-Ju ; Yoshida, Kohei ; Mizuta, Ryo
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2020, Vol.11 (1), p.47-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mei, Wei ; Kamae, Youichi ; Xie, Shang-Ping ; Yoshida, Kohei
  Publisher:Boston: American Meteorological Society
  Journal title:Journal of climate, 2019, Vol.32 (11), p.3153-3167

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hasuo, Hideaki ; Oomori, Hideya ; Yoshida, Kohei ; Fukunaga, Mikihiko
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in psychiatry, 2022, Vol.13, p.794425-794425

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naoe, Hiroaki ; Deushi, Makoto ; Yoshida, Kohei ; Shibata, Kiyotaka
  Publisher:American Meteorological Society
  Journal title:Journal of climate, 2017, Vol.30 (17), p.6977-6997

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Hidehisa ; Yoshida, Kohei ; Honjo, Toyoyuki
  Publisher:Tokyo: Fuji Technology Press Co. Ltd
  Journal title:Journal of robotics and mechatronics, 2020, Vol.32 (3), p.588-597

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Oshima, Naga ; Yukimoto, Seiji ; Deushi, Makoto ; Koshiro, Tsuyoshi ; Kawai, Hideaki ; Tanaka, Taichu Y. ; Yoshida, Kohei
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Progress in earth and planetary science, 2020, Vol.7 (1), p.1-21

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mizuta, Ryo ; Murata, Akihiko ; Ishii, Masayoshi ; Shiogama, Hideo ; Hibino, Kenshi ; Mori, Nobuhito ; Arakawa, Osamu ; Imada, Yukiko ; Yoshida, Kohei ; Aoyagi, Toshinori ; Kawase, Hiroaki ; Mori, Masato ; Okada, Yasuko ; Shimura, Tomoya ; Nagatomo, Toshiharu ; Ikeda, Mikiko ; Endo, Hirokazu ; Nosaka, Masaya ; Arai, Miki ; Takahashi, Chiharu ; Tanaka, Kenji ; Takemi, Tetsuya ; Tachikawa, Yasuto ; Temur, Khujanazarov ; Kamae, Youichi ; Watanabe, Masahiro ; Sasaki, Hidetaka ; Kitoh, Akio ; Takayabu, Izuru ; Nakakita, Eiichi ; Kimoto, Masahide
  Publisher:American Meteorological Society
  Journal title:Bulletin of the American Meteorological Society, 2017, Vol.98 (7), p.1383-1398

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugi, Masato ; Murakami, Hiroyuki ; Yoshida, Kohei
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Climate dynamics, 2017, Vol.49 (1-2), p.619-632

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Bisaiji, Yuki ; Yoshida, Kohei ; Inoue, Mikio ; Umemoto, Kazuhiro ; Fukuma, Takao
  Publisher:Warrendale: SAE International
  Journal title:SAE International journal of fuels and lubricants, 2012, Vol.5 (1), p.380-388

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Isono, Takuya ; Komaki, Ryoya ; Lee, Chaehun ; Kawakami, Nao ; Ree, Brian J. ; Watanabe, Kodai ; Yoshida, Kohei ; Mamiya, Hiroaki ; Yamamoto, Takuya ; Borsali, Redouane ; Tajima, Kenji ; Satoh, Toshifumi
  Publisher:London: Nature Research
  Journal title:Communications chemistry, 2020, Vol.3 (1), p.135

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujikura, Kohei ; Yoshida, Makoto ; Uesaka, Kazuma
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:Journal of clinical pathology, 2020, Vol.73 (10), p.671-675

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nishioka, Hiromasa ; Yoshida, Kohei ; Asanuma, Takamitsu ; Fukuma, Takao
  Publisher:Warrendale: SAE International
  Journal title:SAE International journal of fuels and lubricants, 2010, Vol.3 (1), p.30-36

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Bisaiji, Yuki ; Yoshida, Kohei ; Inoue, Mikio ; Takagi, Nobuyuki ; Fukuma, Takao
  Publisher:Warrendale: SAE International
  Journal title:SAE International journal of fuels and lubricants, 2012, Vol.5 (3), p.1310-1316

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morinaga, Takeshi ; Iwatsuki, Masaaki ; Yamashita, Kohei ; Matsumoto, Chihiro ; Harada, Kazuto ; Kurashige, Junji ; Iwagami, Shiro ; Baba, Yoshifumi ; Yoshida, Naoya ; Komohara, Yoshihiro ; Baba, Hideo
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:Annals of surgical oncology, 2022, Vol.29 (8), p.4951-4960

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Morinaga, Takeshi ; Iwatsuki, Masaaki ; Yamashita, Kohei ; Matsumoto, Chihiro ; Harada, Kazuto ; Kurashige, Junji ; Iwagami, Shiro ; Baba, Yoshifumi ; Yoshida, Naoya ; Komohara, Yoshihiro ; Baba, Hideo
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:Annals of surgical oncology, 2022, Vol.29 (8), p.4961-4961

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takaki, Koichi ; Yoshida, Kohei ; Saito, Tatsuya ; Kusaka, Tomohiro ; Yamaguchi, Ryo ; Takahashi, Kyusuke ; Sakamoto, Yuichi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Microorganisms (Basel), 2014, Vol.2 (1), p.58-72

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Kenya ; Sato, Mitsuo ; Hase, Tetsunari ; Elshazley, Momen ; Yamashita, Ryo ; Usami, Noriyasu ; Taniguchi, Tetsuo ; Yokoi, Kohei ; Nakamura, Shigeo ; Kondo, Masashi ; Girard, Luc ; Minna, John D. ; Hasegawa, Yoshinori
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2013, Vol.104 (2), p.171-177

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kawai, Hideaki ; Yoshida, Kohei ; Koshiro, Tsuyoshi ; Yukimoto, Seiji
  Publisher:Washington: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Journal of advances in modeling earth systems, 2022, Vol.14 (10), p.n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe, Kohei ; Saiki, Ryota ; Suda, Masataka ; Yoshida, Wataru
  Publisher:New York, USA: Cambridge University Press
  Journal title:Canadian entomologist, 2022, Vol.154 (1)

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next