Previous

758 results for

Zhang, Michael Q

Next
Previous

758 results for

Zhang, Michael Q

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Zhihua ; Ma, Xiaotu ; Zhang, Michael Q
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (6), p.e38112-e38112

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Yang ; Chen, Lei ; Gu, Jin ; Zhang, Hanshuo ; Yuan, Jiapei ; Lian, Qiuyu ; Lv, Guishuai ; Wang, Siqi ; Wu, Yang ; Yang, Yu-Cheng T ; Wang, Dongfang ; Liu, Yang ; Tang, Jing ; Luo, Guijuan ; Li, Yang ; Hu, Long ; Sun, Xinbao ; Wang, Dong ; Guo, Mingzhou ; Xi, Qiaoran ; Xi, Jianzhong ; Wang, Hongyang ; Zhang, Michael Q ; Lu, Zhi John
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2017, Vol.8 (1), p.14421-14421

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Yong ; Wang, Yunfei ; Liu, Xin ; Xu, Jian ; Zhang, Michael Q.
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (7), p.e0236666-e0236666

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhirui ; Qian, Minping ; Zhang, Michael Q
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC systems biology, 2011, Vol.5 Suppl 2 (Suppl 2), p.S8-S8

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Shao ; Wu, Xuebing ; Jiang, Rui ; Zhang, Michael Q
  Publisher:Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd
  Journal title:Molecular systems biology, 2008, Vol.4 (1), p.189-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Smith, Andrew D ; Xuan, Zhenyu ; Zhang, Michael Q
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC bioinformatics, 2008, Vol.9 (1), p.128-128

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Weilong ; Fiziev, Petko ; Yan, Weihong ; Cokus, Shawn ; Sun, Xueguang ; Zhang, Michael Q ; Chen, Pao-Yang ; Pellegrini, Matteo
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2013, Vol.14 (1), p.774-774

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Dingming ; Wang, Dongfang ; Zhang, Michael Q ; Gu, Jin
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC genomics, 2015, Vol.16 (1), p.1022-1022

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Michael Q.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2002, Vol.99 (20), p.12509-12511

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Xing, Haipeng ; Wu, Yingru ; Zhang, Michael Q ; Chen, Yong
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC bioinformatics, 2021, Vol.22 (1), p.183-183

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yuan, Ye ; Liu, Bing ; Xie, Peng ; Zhang, Michael Q. ; Li, Yanda ; Xie, Zhen ; Wang, Xiaowo
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2015, Vol.112 (10), p.3158-3163

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Zehua ; Lou, Huazhe ; Xie, Kaikun ; Wang, Hao ; Chen, Ning ; Aparicio, Oscar M ; Zhang, Michael Q ; Jiang, Rui ; Chen, Ting
  Publisher:England: Nature Publishing Group UK
  Journal title:Nature communications, 2017, Vol.8 (1), p.22-22

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xin ; Chen, Yong ; Zhang, Yuannyu ; Liu, Yuxuan ; Liu, Nan ; Botten, Giovanni A ; Cao, Hui ; Orkin, Stuart H ; Zhang, Michael Q ; Xu, Jian
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Genome Biology, 2020, Vol.21 (1), p.59-59

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Ruiting ; Chen, Fengling ; Chen, Qian ; Wan, Xin ; Shi, Minglei ; Chen, Antony K ; Ma, Zhao ; Li, Guohong ; Wang, Min ; Ying, Yachen ; Liu, Qinyao ; Li, Hu ; Zhang, Xu ; Ma, Jinbiao ; Zhong, Jiayun ; Chen, Meihong ; Zhang, Michael Q ; Zhang, Yong ; Chen, Yang ; Zhu, Dahai
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.205-205

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Bernard, Delphine ; Prasanth, Kannanganattu V ; Tripathi, Vidisha ; Colasse, Sabrina ; Nakamura, Tetsuya ; Xuan, Zhenyu ; Zhang, Michael Q ; Sedel, Frédéric ; Jourdren, Laurent ; Coulpier, Fanny ; Triller, Antoine ; Spector, David L ; Bessis, Alain
  Publisher:Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd
  Journal title:The EMBO journal, 2010, Vol.29 (18), p.3082-3093

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yuan, Zhiyuan ; Li, Yisi ; Shi, Minglei ; Yang, Fan ; Gao, Juntao ; Yao, Jianhua ; Zhang, Michael Q
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.7330-7330

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kong, Rui ; Xu, Xinnan ; Liu, Xiaoqing ; He, Pingan ; Zhang, Michael Q ; Dai, Qi
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC bioinformatics, 2020, Vol.21 (1), p.159-159

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liang, Zhengyu ; Li, Guipeng ; Wang, Zejun ; Djekidel, Mohamed Nadhir ; Li, Yanjian ; Qian, Min-Ping ; Zhang, Michael Q ; Chen, Yang
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2017, Vol.8 (1), p.1622-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Chaolin ; Hastings, Michelle L ; Krainer, Adrian R ; Zhang, Michael Q
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2007, Vol.104 (38), p.15028-15033

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Keji ; Wang, Zhibin ; Zang, Chongzhi ; Rosenfeld, Jeffrey A ; Schones, Dustin E ; Barski, Artem ; Cuddapah, Suresh ; Cui, Kairong ; Roh, Tae-Young ; Peng, Weiqun ; Zhang, Michael Q
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature genetics, 2008, Vol.40 (7), p.897-903

  Peer Reviewed

  Online